Puerto Rico Open

Player Name

Total

Thru

Round1

Strokes

1

Daniel Chopra

-4

11

Puerto Rico Open

Player Name

Total

Thru

Round1

Strokes

1

Daniel Chopra

-4

11

Puerto Rico Open

Player Name

Total

Thru

Round1

Strokes

1

Daniel Chopra

-4

11

Puerto Rico Open

Player Name

Total

Thru

Round1

Strokes

1

Daniel Chopra

-4

11

Puerto Rico Open

Player Name

Total

Thru

Round1

Strokes

1

Daniel Chopra

-4

11

Puerto Rico Open

Player Name

Total

Thru

Round1

Strokes

1

Daniel Chopra

-4

11